คำว่า "บริษัท" หมายถึง "บริษัท เอ็ทเว็บส์ จำกัด" และคำว่าผู้ใช้บริการ หมายถึง "ลูกค้าผู้ใช้บริการ"
บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป หมายถึง บริการจัดวางรูปแบบ ภาพกราฟฟิก และกลไกสำหรับป้อนข้อมูลเพื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ โดยบริษัทระบบกลไกล และภาพกราฟฟิกเบื้องหลังต่างตามรูปแบบที่จัดไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่ไม่รวมถึง รายละเอียดสินค้า รายละเอียดบริการ รูปภาพประกอบ เนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อันเป็นข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้บริการ


ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามของตกลงการใช้บริการตามรายละเอียดทางด้านล่างนี้
 
  1. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ใช้บริการในสินค้า และบริการต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
 
2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่นำเสนอเนื้อหา หรือ สินค้าและบริการใดๆที่เข้าข่ายในลักษณะดังระบุทางด้านล่างนี้
  2.1 ละเมิดลิขสิทธิ์
  2.2 ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  2.3 เกี่ยวกับการเมือง
  2.4 กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
  2.5 ลามกอนาจาร
  2.6 การละเมิดต่อกฎหมายใดๆ ของประเทศไทย รวมถึงกฏหมายระหว่างประเทศ
 
3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการโฆษณา ส่งข่าวสาร หรือคำเชิญชวนใดๆอันมิได้มีการยินยอม จากผู้รับผ่านระบบอีเมลล์ของบริษัท
 
4. ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เนื่อหา รูปภาพกราฟฟิก หรือส่วนประกอบใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์สำเร็จรูป ไปยังที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 
5. การเพิ่มเนื้อหา และรูปภาพประกอบเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเพิ่มข้อมูลผ่านระบบที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ห้ามมิให้ทำการอัพโหลดไฟล์ใดๆ เข้าระบบโดยตรงไม่ว่าด้วยวิธิการใด
 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการเมื่อสิ้นสุดระยะทดลองหรือสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ ตามที่ท่านได้ชำระค่าบริการไว้แต่ยังมิได้รับการแจ้งความประสงค์ และชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุจากผู้ใช้บริการ และหากไม่ได้รับการแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุภายใน 15 วันนับ บริษัทของสงวนสิทธิ์ลบข้อมูล ของผู้ใช้บริการทั้งหมดออกจากระบบ
 
7. โดเมนเนมที่นำมาใช้บริการร่วมกับระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนมาก่อน หรือเป็นการจดทะเบียนโดยบริษัท โดเมนนั้นๆเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ บริษัทเป็นเพียงผู้ทำการจดทะเบียนให้เท่านั้น โดยกรณีที่บริษัทเป็นผู้จดทะเบียนโดเมนเนมให้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับการสมัครใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปเท่านั้น โดยเมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมแล้วจะทำการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมให้ทางผู้ใช้บริการทางอีเมลล์
 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดขอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเสียโอกาส ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดใดๆซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
 
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้บริการก่อนครบระยะเวลา ที่ได้ทำการชำระค่าบริการไว้
 
10. ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งเอกสารตามรายการต่อไปนี้มายังบริษัทเมื่อเปิดใช้บริการจริง
  10.1 ประเภทนิติบุคคล
  - สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจ และประทับตรา
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ และผู้ติดต่อประสานงาน พร้อมเซ็นรับรอง
10.2 บุคคลธรรมดา
  - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
 
หากพบการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือหยุดให้บริการถาวร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า